เกาะติดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวได้ที่
Untitled Document

Home >> News - คมชัดลึก >> การศึกษา >> ข่าวละครศูนย์รวมทักษะป้องกันภัยสังคม

ข่าวละครศูนย์รวมทักษะป้องกันภัยสังคม

14-Aug-2012 12:08
ข่าว ละคร การ์ตูน ศูนย์รวมทักษะป้องกันภัยสังคม : คอลัมน์มองมุมใหม่

               "ปัจจุบันปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสตรีมีมากขึ้นทุกวัน ครูที่สอนวิชาสุขศึกษาจะนั่งสอนแบบเดิมๆ ให้เด็กอ่าน ให้ฟังอย่างเดียว คงไม่สามารถป้องกันตัวเองจากภัยสังคมรอบตัวได้ จึงได้คิดให้เด็กทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มทักษะการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งให้เรียนรู้การป้องกัน ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยลดภัยทางเพศในเด็กและสตรี

               นี่คือแนวคิดริเริ่มกิจกรรมเรื่อง ภัยทางเพศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของ ครูพรทิพา ศรีวงษ์ ครูประจำวิชาสุขศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กำหนดตัวชี้วัดให้แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้น เมื่อสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ HL จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยกำหนดกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

               กระบวนการดำเนินการ 1.เข้าถึง นักเรียนศึกษากรณีข่าว "ภัยทางเพศ" ที่เกิดขึ้นในสังคม และร่วมแสดงความคิดเห็น สาเหตุการเกิดจากสถานการณ์ต่างๆ 2.เข้าใจ นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศ ความหมาย สาเหตุ การป้องกัน และทักษะที่จำเป็น ได้แก่ ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการป้องกันตัว และทักษะการตัดสินใจ เป็นต้น ครูมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์ข่าว "ภัยทางเพศ" คนละ 1 ข่าว (วิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการป้องกัน)

              3.ประเมิน นักเรียนนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เรื่อง ข่าว "ภัยทางเพศ" พร้อมวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกัน (สุ่มประมาณ 3-5 คน) สุดท้ายครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากข่าวที่นำเสนอ 4.ใช้ความรู้ นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5-10 คน ร่วมกันเขียนบทละคร พร้อมแสดงละครบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ใช้เวลา 5-7 นาที สุดท้ายสรุปข้อคิดที่ได้จากการแสดง 5.สื่อสาร นักเรียนทุกกลุ่มเขียนเรื่องที่แสดงละครออกมาเป็นหนังสือการ์ตูน และเผยแพร่ไว้ที่มุมวัยใส ณ ห้องพยาบาลของโรงเรียน

             "เรื่องราวเนื้อหาในข่าว ละคร และการ์ตูน ไม่ได้มีแต่เรื่องไม่ดี เหตุการณ์เด็กถูกล่อลวง ถูกทำร้ายจากข่าวกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนนำมาแสดงละครเรื่อง ซอยเปลี่ยวมหาภัย แสดงให้เห็นว่า ในชีวิตประจำวันของตัวเองต้องเดินออกมาจากซอยเปลี่ยว การยืนรอรถที่ป้ายรถประจำทางต้องระมัดระวัง รู้จักป้องกันตัวเอง เนื้อหาละครมีหลากหลายสถานการณ์ทำให้เด็กรู้จักประเมินความเสี่ยงว่า สถานที่ใดควรไป หรือไม่ควรไป หรือไปได้ในเวลาไหนไม่ให้ถูกล่อลวง และให้นักเรียนนำเนื้อหาจากละครมาวาดรูปเป็นการ์ตูนเล่มเล็กขนาด 8 หน้ากระดาษ เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนนักเรียนคนอื่นได้อ่าน" ครูพรทิพา กล่าว

           ตั้งแต่ปรับการเรียนการสอนแบบใหม่นี้มา 2 ปี สิ่งที่ครูพรทิพาพอใจในการทำกิจกรรมนี้ คือ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก ฝึกทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญนักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากปัญหาภัยสังคม ดังนั้นผลการเรียนของนักเรียนจะออกมาเช่นไรไม่ชื่นใจเท่ากับพวกเขามีทักษะชีวิต รู้วิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้าย โดยเฉพาะเด็กวัยมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีโอกาสถูกล่อลวงได้ตลอดเวลา

.......................................
(ข่าว ละคร การ์ตูน ศูนย์รวมทักษะป้องกันภัยสังคม : คอลัมน์มองมุมใหม่ )previous
next